Dylunio Gemau Lefel Tri Blwyddyn Gyntaf

Bayley Hale

Fy enw i yw Bayley Hale ac yn bersonol rwyf wedi bod yn llygadu’r cwrs hwn ers blwyddyn 10 ar ôl cymryd celf TGAU. Yn gyffredinol, yn ystod yr amser rwyf wedi’i dreulio ar y cwrs hwn rwyf wedi gallu gwneud pethau sydd o ddiddordeb i mi yn bersonol, fel modelau cymeriad, mecaneg a dechrau animeiddio sylfaenol, Daw’r rhan fwyaf o’m hysbrydoliaeth o Anime a Manga gyda dyluniadau cyffredinol y rhan fwyaf o’m modelau. Un o’m prif resymau dros ymuno â’r cwrs hwn oedd gallu gwneud gemau indie. Erbyn hyn rwy’n hyderus yn fy sgiliau o gyflawni fy nodau.  

(Click and rotate the 3D model below)https://sketchfab.com/models/834c810970ee45fc92dd6d43958e96a9/embed

(Click and rotate the 3D model below)https://sketchfab.com/models/eed24a2310f04a6ab00fcad129c7b97c/embedhttps://www.youtube.com/embed/gjtonluRtNQ?version=3&rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=en-US&autohide=2&wmode=transparent


Natasha Colclough

Shwmae! Fy enw i yw Natasha Colclough, ac ar hyn o bryd rwy’n gorffen fy mlwyddyn gyntaf yn dysgu popeth posibl i greu gemau. Hyd yn hyn, fy maes yw modelu 3D a chreu gwead unrhyw beth o danc i fwa i goeden. Rwyf wedi dysgu llawer o sgiliau newydd na fyddwn hyd yn oed yn eu gwybod flwyddyn yn ôl o ddefnyddio meddalwedd newydd i ddeall beth sy’n gwneud gêm dda. Cyn dechrau’r cwrs, roeddwn i’n meddwl mai animeiddio oedd y ffordd ymlaen ond hyd yn hyn, rwyf wedi mwynhau bron pob pwnc, ond mae modelu 3D yn eu curo i gyd i mi.

Roeddwn hefyd yn gallu rhoi fy nghariad at gemau fideo a thynnu llun drwy gelf cysyniadau i’r gwaith eleni a hoffwn archwilio mwy gyda hyn yn y dyfodol. Fy nodau yw parhau i gryfhau fy sgiliau yn y coleg, cystadlu mewn cystadlaethau sgiliau’r byd neu yng Nghymru a mwynhau fy amser ar y cwrs!

Ar gyfer fy FMP roeddwn am greu amgylchedd poli-isel gan ddefnyddio gweadau wedi’u paentio â llaw, yn anffodus oherwydd sefyllfa’r byd ar hyn o bryd nid oeddwn yn gallu ei orffen i safon yr oeddwn i’n dymuno ond rwy’n falch y gallwn ei dechrau ac ymchwilio/creu’r asedau poli-isel ac annibyniaeth wrth ddefnyddio’r sgiliau sydd gennyf. Doeddwn i ddim yn sylweddoli pa mor bell y gellid gwella fy sgiliau a’m gwaith mewn cyn lleied o amser, fy nod yw parhau â hyn i’r brifysgol ac i mewn i’r diwydiant gemau.


Kai Douglas

Fy enw i yw Kai Douglas, rwyf wedi bod yn astudio dylunio gemau ers bron i flwyddyn bellach ac yn ystod fy amser rwyf wedi datblygu sgiliau animeiddio, creu gwead a modelu 3D, rwyf wedi cael y llwyddiant mwyaf gyda modelu 3D gan mai dyma nid yn unig fy hoff faes ond hefyd yr un a wnes i ei ddysgu cyflymaf. Ar gyfer fy FMP roeddwn wedi bwriadu creu fflyd gyfan o longau gofod ond yn anffodus nid wyf wedi gallu gorffen y gwaith gwead ar gyfer y rhan fwyaf o’m modelau ond rwyf wedi gallu gorffen fy mhrif long i safon rwy’n hapus â hi. I ddechrau, roeddwn i’n meddwl y byddwn i’n cael trafferth hyd yn oed i ddechrau’r dasg hon ond rwyf wedi dod allan o’r dasg hon yn falch o’m gwaith ac yn edrych ymlaen at barhau yn y maes.


Cai Dampier


Gabriel Gimblett


Han Munro

Cofion! Fy enw i yw Han Ar hyn o bryd rwy’n gorffen fy mlwyddyn gyntaf o’r cwrs dylunio gemau ac wedi bod yn canolbwyntio ar ochr celfyddyd cysyniad a darlunio o ddylunio gemau. Rwyf wedi dysgu cymaint o bethau ac wedi cael arbrofi gyda phethau nad oeddwn erioed wedi ystyried rhoi cynnig arnynt, megis dylunio a modelu tanc (lle enillais le cyntaf ar y cyd ar gyfer y dyluniad) a chreu pecyn asedau mewn grŵp. Rwyf wrth fy modd fy mod wedi gallu defnyddio fy sgiliau creadigol a chael cefnogaeth gyson gan fy athrawon gyda’r gwaith unigryw rwyf wedi’i wneud ar gyfer fy mhrosiect mawr terfynol. Ar gyfer fy addysg yn y dyfodol, rwy’n bwriadu mynychu’r cwrs darlunio ym mhrifysgol de Cymru oherwydd eu gwaith cwrs amrywiol.

Tanciau

<https://sketchfab.com/3d-models/ad-voc-85b242061ae14f89be16fa0f9906301d>&nbsp;

Kabuki 

<https://sketchfab.com/3d-models/japanese-interior-asset-display-4f714a4e396a4c5a94db894b2bdb2fac&gt;

Robot Fmp 

<https://wordpress.com/post/hanmunroyearonegamesdesignfmp.wordpress.com/35>&nbsp;

<https://wordpress.com/post/hanmunroyearonegamesdesignfmp.wordpress.com/200>&nbsp;


Hannah Perrott


Matthew Hart

Helo, fy enw i yw Matthew, ac ar hyn o bryd rwy’n dod i ddiwedd fy mlwyddyn 1af ar y cwrs Dylunio’r Gemau. Rwyf wedi canolbwyntio’n bennaf ar fodelu a chreu gwead 3D; fodd bynnag, rwyf wedi dysgu llawer mewn gwahanol broffesiynau eraill o fewn y cwrs fel creu lefel, animeiddio, dyluniadau cymeriad a llawer o bynciau eraill yn y canol. Ar ddechrau’r cwrs hwn, doeddwn i ddim yn gwybod sut i fodelu ciwb 3D hyd yn oed, heb sôn am fodelu tanc brwydr cyfan, fodd bynnag, roedd yn syndod faint a ddysgais o fewn wythnosau cyntaf y cwrs, ac fe wnes i hyd yn oed lwyddo i ddod yn 2il yn y gystadleuaeth tanciau brwydr. Roedd yn anodd yn ystod prif ran eleni oherwydd Covid-19, ond llwyddais o hyd i wella fy llif gwaith ychydig a gwella fy sgiliau modelu ers yr uned gyntaf. Er mwyn gwella fy sgiliau, rwyf am fynd i brifysgol de Cymru i ddilyn y cwrs Dylunio Gemau addysg uwch i weld pa sgiliau eraill y gallaf eu dysgu a’u gwella.


Niah Lewis

Helo, fy enw i yw Niah Lewis ac rwyf bron â gorffen blwyddyn gyntaf y cwrs dylunio gemau lefel 3 yng Ngholeg Gwent. Hyd yn hyn, rwyf wedi dysgu sut i ddefnyddio meddalwedd modelu 3D fel Maya ac mae gen i ychydig o brofiad o ddefnyddio MudBox. Cyn i mi gymryd y cwrs hwn, dechreuais hefyd ddefnyddio blender gan fy mod bob amser wedi bod wrth fy modd yn meddwl am droi lluniadau cysyniad a syniadau yn fodelau 3D. Mae gen i syniad sylfaenol hefyd o sut i ddefnyddio photoshop fodd bynnag rwy’n ei chael hi’n gymhleth i’w ddefnyddio weithiau gan ei fod yn ddarn mor gymhleth o feddalwedd. Y brif raglen rwy’n hoffi ei defnyddio i greu gwead ar gyfer fy ngwrthrychau gyda hi yw substance painter gan fy mod yn hyderus iawn wrth ei ddefnyddio ac rwy’n teimlo fy mod yn meddwl y gallaf gael fy ngweadau yn fwy realistig yn y fan honno. I fod yn onest, rwyf wedi teimlo nad yw Covid-19 wedi fy helpu llawer yn y coleg yn ddiweddar gan i mi ei chael hi’n llawer anoddach gweithio gartref na bod yn y coleg mewn gwirionedd gan fy mod i’n ei chael hi’n anodd gofyn am help pryd bynnag yr oeddwn yn cael problemau gyda fy ngwaith. Rwyf hefyd wedi teimlo nad wyf wedi cael profiad llawn y coleg oherwydd y pandemig oherwydd bod cymaint o gyfyngiadau. Ar gyfer fy FMP, fe wnes i ei newid i sgiliau’r byd balŵn gan nad oedd gennyf lawer o amser ar ôl i orffen fy FMP go iawn.


Ryan Williams

Helo ‘na! Fy enw i yw Ryan Williams ac ar hyn o bryd rwy’n fyfyriwr yn fy mlwyddyn gyntaf dylunio Gemau. Yn ystod ychydig fisoedd cyntaf y cwrs hwn rwyf eisoes wedi dysgu cymaint ac wedi dod o hyd i rywbeth rwy’n mwynhau, rhai o’m hoff agweddau yw modelu 3D gan fy mod wedi cael enghreifftiau o greu modelau mecanyddol a naturiol a hyd yn oed yn fwy diweddar yn edrych ar fodelu cymeriad a chelfyddyd cysyniadau. Yn ogystal â’r gwaith ymarferol rwyf hefyd wedi dysgu llawer am y tu ôl i lenni’r broses feddwl, adeiladu’r gêm fel meddwl am ymateb y chwaraewyr i bethau sut y bydd yn gwneud iddyn nhw deimlo, ai dyma beth oeddech chi’n mynd amdano? O ran y dyfodol Y flwyddyn nesaf rwy’n bwriadu canolbwyntio mwy ar yr hyn rwyf am ei ddilyn gan fod gennyf bellach y profiad gyda’r feddalwedd i gymryd y cam nesaf. Bydd y tymor nesaf yn y coleg yn cynnwys llawer o bethau newydd ac wedi hynny rwy’n gobeithio dod yn gynllunydd neu’n fodelwr cymeriad. 

Asedau/cysyniadau canoloesol sci-fi

 Simple Island – 3D model by ryanwilliams510 (@ryanwilliams510) [64bbe71] (sketchfab.com) <https://sketchfab.com/3d-models/simple-island-64bbe71b99af4360a55f3cdc18b8a8f2&gt;

Portal_Low – 3D model by ryanwilliams510 (@ryanwilliams510) [9fc3107] (sketchfab.com) <https://sketchfab.com/3d-models/portal-low-9fc31076f4474e33981ed03356a15894&gt;

Tanciau brwydr

Scorpion_Tank – Download Free 3D model by ryanwilliams510 (@ryanwilliams510) [43db5e3] (sketchfab.com) <https://sketchfab.com/3d-models/scorpion-tank-43db5e3cb033449b9aea96208ca6305a>&nbsp;

Balŵn aer poeth sgiliau’r byd

Squid hot air balloon – Download Free 3D model by ryanwilliams510 (@ryanwilliams510) [cc2c082] (sketchfab.com) <https://sketchfab.com/3d-models/squid-hot-air-balloon-cc2c082cd588433592e236b4cc4a1acd&gt;


Toby Collins

Helo, fy enw i yw Toby Collins, ac rwyf bellach yn gorffen fy mlwyddyn gyntaf dylunio gemau L3 ac yn mynd i mewn i’m hail flwyddyn. Rwyf bob amser wedi bod yn angerddol am gemau fideo ac wedi mynd ar y cwrs hwn i ddysgu eu cynhyrchu. Rwyf wedi dysgu llawer iawn dros y flwyddyn flaenorol gan fy mod wedi defnyddio meddalwedd gwahanol fel Maya, Substance Painter a Unreal Engine. Ar ôl rhoi cynnig ar yr holl ddulliau cynhyrchu, y cwrs a gynigiwyd hyd yn hyn, rwyf wedi ennill diddordebau newydd mewn dyluniadau cysyniadau, modelu a thestun.


Toga Greer