Gradd Sylfaen mewn Darlunio Ail Flwyddyn

Alisha Davies 

Penderfynais seilio fy mhrosiect terfynol o amgylch patrwm arwyneb ar ôl cwblhau prosiect patrwm arwyneb yn gynharach yn y flwyddyn, a syrthiais mewn cariad â nhw. Rwyf wedi creu 8 phatrwm yn ystod y flwyddyn hon ar gyfer gwahanol gynulleidfaoedd targed, themâu ac achlysuron. Creais y patrymau hyn ar fy iPad gan ddefnyddio Procreate, gydag ychwanegiad Photoshop i ddod â’r patrymau at ei gilydd. Nid wyf yn parhau ar y drydedd flwyddyn ar hyn o bryd oherwydd amgylchiadau personol, ond yr wyf wrthi’n gwneud cais am swyddi ym maes darlunio yn y gobaith o roi hwb cychwynnol i’m gyrfa fel darlunydd. 


Amy Moody

Ar gyfer y flwyddyn hon cefais fy herio mewn sawl ffordd. Cefais fy ngwthio allan o’m parth cysur drwy weithio ar lyfr i blant ar gyfer cwmni a helpu myfyriwr arall i ddylunio cymeriadau a chysyniadau ar gyfer gêm arswyd. Fel artist, rwyf bob amser yn mwynhau dysgu a datblygu fy sgiliau a sylweddolais fod y tasgau hyn yn ffordd berffaith o wneud yr union beth hwnnw. Ar gyfer fy mlwyddyn academaidd nesaf byddwn wrth fy modd yn ehangu fy nghylch cymdeithasol a cheisio cael rhywfaint o brofiad gwaith gydag ystod fwy o bobl. Roedd y gwaith blaenorol rwyf wedi’i wneud yn gwneud i mi sylweddoli fy mod wrth fy modd yn ceisio gwireddu syniadau eraill. Felly, byddaf yn gosod tasg bersonol i mi fy hun i wneud mwy o waith i bobl eraill a pharhau i wthio fy hun fel artist. 

Angelina Barnett

Dyma ddetholiad o’r darluniau a greais ar gyfer fy modiwl lleoliad gwaith diwydiannau creadigol. Gweithiais gyda chyhoeddwr llyfrau plant ‘Bear With Us’. Enw’r llyfr y rhoddwyd y dasg i mi ei ddarlunio oedd ‘The Magic Broom.’ Dyma’r tro cyntaf erioed i mi ddarlunio llyfr plant. Er ei fod yn heriol dros ben, fe’i mwynheais yn fawr. Rwy’n gobeithio cyhoeddi’r llyfr sydd mor gyffrous! Rhywbeth y gallaf ei gadw am byth. Rwy’n gobeithio cael y cyfle i ddarlunio llyfr plant eto. Ym mis Medi rwy’n dechrau blwyddyn olaf fy Ngradd BA (Anrh) mewn Darlunio ym Mhrifysgol De Cymru.  

Emily Nicholls

Yn fy mhrosiect terfynol, gweithiais ar friff byw lle creais 8 phatrwm arwyneb i blant, ynghyd â chyfres o ffug-gynhyrchion ar gyfer pob un. Dewisais ddefnyddio iPad i dynnu’r holl ddarluniau ar gyfer y brîff hwn yn ddigidol. Dewisais amrywiaeth o themâu gwahanol, gyda’r bwriad o gynulleidfa darged yn amrywio o blant bach i bobl ifanc yn eu harddegau. Yna defnyddiais y patrymau hyn i greu’r ffug-gynhyrchion drwy eu cymhwyso’n ddigidol i offer swyddfa a chynhyrchion eraill. Y flwyddyn nesaf byddaf yn symud ymlaen i flwyddyn olaf y cwrs ym Mhrifysgol De Cymru i gwblhau fy ngradd. 

John Phillips

Ar gyfer fy mhrosiect terfynol, gweithiais gyda’r prosiect Living Levels ar gyfres o straeon newydd graffig a ysbrydolwyd i’w cyhoeddi ar y wefan fel ffordd o ddangos hanes yr ardal, maen nhw wedi bod yn un o fy hoff friffiau i weithio arnynt ac wedi gweithredu fel ffordd o ehangu fy mhortffolio , gan roi cynnig ar arddull a fformat newydd. Fy hoff dudalen yw ‘Prehistoric Gwent Levels’ gan ei bod yn rhan o hanes rwyf wedi bod â diddordeb ynddo ers i mi fod yn blentyn. Mae gweithio gyda’r prosiect Living Levels bob amser yn bleser ac rwy’n gobeithio y byddaf yn dod yn ôl am fwy o brosiectau gyda nhw. 

Sarah Dixon

Prosiect Darlunio Cerddoriaeth

Mae’r delweddau isod yn dangos ychydig o bosteri darluniadol a greais wrth gydweithio ag adran gerddoriaeth Coleg Gwent fel rhan o’m modiwl profiad gwaith. Crëwyd y posteri’n ddigidol, a oedd yn canolbwyntio ar artistiaid cerddoriaeth dylanwadol yn ogystal â cherddoriaeth drwy gydol y degawdau. Mae gan bob poster arddull wahanol hefyd, sy’n cyd-fynd ag arddull gerddoriaeth yr artist. 

Fy nod yn y pen draw yw dod yn ddarlunydd o fewn y diwydiant cerddoriaeth a’m cam nesaf yw mynychu’r drydedd flwyddyn yn PDC i ddatblygu fy sgiliau ymhellach a chyflawni gradd lawn mewn Darlunio.