Gradd Sylfaen mewn Ffotograffiaeth Blwyddyn Gyntaf

Russel Vaughan  

Daw’r delweddau a ddewiswyd i arddangos o’m hail brosiect a roddwyd i ni o fewn blwyddyn 1. Rhoddodd prosiect y cymoedd gyfle i mi archwilio ffotograffiaeth tirwedd, mae’r rhain yn 8 llun sydd, yn fy marn i, y rhai cryfaf yr wyf wedi’u cymryd hyd yma. Maen nhw’n dangos sut y newidiodd yr ardal ar ôl cael ei heffeithio gan gau’r pwll sydd bellach wedi’i suddo oddi tano. Byddaf yn edrych ymlaen at antur yr ail flwyddyn yng Ngholeg Gwent a chwblhau ar flwyddyn 3.  


Charlotte Vaughan

Mae’r delweddau rwyf wedi’u dewis ar gyfer yr arddangosfa ar-lein yn dod o’m modiwl cyntaf a gwblhawyd ym mlwyddyn 1 – Ffotograffiaeth a’r real.  Dewisais y delweddau hyn oherwydd rwy’n teimlo eu bod yn dangos ffotograffiaeth go iawn.  Mae’r gyfres hon o ddelweddau yn cynnwys lluniau a dynnwyd yn ein clwb karate Shotokan lleol yn The Engine house, Dowlais, Merthyr Tudful, wedi’u cymryd yn ystod sesiwn hyfforddi mae’r delweddau’n dangos disgyblaeth a pharch mae pob aelod o’r clwb hwn yn dangos tuag at eu Sensei.  Rhywbeth nad yw fel arfer yn cael ei ddal ar gamera.

Rwy’n edrych ymlaen at ddychwelyd i Goleg Gwent ar gyfer blwyddyn 2 fy nghwrs ym mis Medi a hyrwyddo fy mhrofiad i barhau i flwyddyn 3.


Rhianne Hillier

Ar gyfer fy sioe ddiwedd blwyddyn, rwyf wedi dewis arddangos fy mhrosiect ar ‘ymdeimlad o le’, mwynheais ei wneud yn fawr yn fy mlwyddyn 1 o’r Radd Sylfaen Ffotograffiaeth. Yn y prosiect hwn, creais 6 delwedd seianoteip i arddangos ymdeimlad o le.  Tynnwyd y delweddau hyn yng Nghastell Cyfarthfa ym Merthyr Tudful yn ogystal â Gwarchodfa Natur Dyffryn Tawel a phwll y Ceidwaid ar fynydd Blaenafon. Roedd y prosiect yn seiliedig ar seianoteipiau fel y gwelwch gan y delweddau yr wyf wedi’u creu. Dewisais Gastell Cyfarthfa ar gyfer fy nelweddau gan ei fod yn ddarn o hanes sy’n bwysig i’r ardal leol. Dewiswyd y ddau leoliad arall oherwydd ei fod yn atyniad poblogaidd iawn i dwristiaid.

Rwy’n bwriadu cwblhau fy ngradd sylfaen a chyflawni i fod yn ffotograffydd clinigol. 


Andrew Richards  

Canol Trefi

Mae’r delweddau hyn yn canolbwyntio ar yr “hybiau” cymunedol ym mhrif drefi Blaenau Gwent; Abertyleri, Bryn-mawr, Tredegar a Glynebwy.

Mae canol y trefi hyn yn dangos gwahanol raddau o ddirywiad ac adfywio. Ar ôl eu hystyried yn galon i’n cymunedau, canol trefi oedd y brif ffynhonnell adnoddau dyddiol i bobl ac roeddent yn fannau gweithgarwch prysur dros nifer o flynyddoedd. Mae angenrheidiau traddodiadol fel pobyddion, banciau, siopau bwyd a chigyddion yn mynd yn brin ar y stryd fawr ac mae pobl, sydd bellach yn fwy symudol, yn chwilio am yr ateb “un stop” i gael eu hanghenion wythnosol. Arferai Brynmawr, er enghraifft, gael marchnad Sadwrn ffyniannus a oedd, yn ei thro, yn cael effaith ganlyniadol ar fasnach canol trefi. Mae’r marchnadoedd yng Nglynebwy ac Abertyleri yn dal i redeg maen nhw’n gysgod o’u hen fodolaeth ac mae marchnad Tredegar wedi diflannu ers tro byd.

Mae fy nelweddau canol tref yn ceisio portreadu’r frwydr hon gyda dirywiad ac atgyfodi wrth i fusnesau ddod i’r amlwg, weithiau’n methu ac yn llwyddo. Gellir gweld siopau mewn gwahanol gyflyrau o atgyweirio, dadfeilio ac adnewyddu, ochr yn ochr â datblygiadau manwerthu clyfar y tu allan i’r dref sy’n diwallu anghenion y rhai mwy symudol. Pam siopa yn y dref gyda’ch basged pan fydd cist eich car neu gyfrifiadur yn llawer mwy cyfleus? Pam ciwio i glerc y banc pan fydd ATM neu arian parod yn ôl wrth dalu mewn siop gymaint yn haws?

Wedi’i gyflwyno fel rhan o waith y flwyddyn gyntaf ar gyfer y Radd Sylfaen mewn Ffotograffiaeth rwy’n bwriadu adeiladu ar hyn i gwblhau blwyddyn dau a gobeithio ennill y radd anrhydedd.


Kerys Griffiths 

Mae’r detholiad hwn o ddeg delwedd yn rhan o’m prosiect ar gyfer Archif y Cymoedd.  Casglais ddelweddau yn dangos trosolwg o Ystrad Mynach.  Roedd Ystrad Mynach yn rhan fawr o fy mhlentyndod ac mae fy lluniau’n dangos rhai adeiladau arwyddocaol yn y pentref a sut y cawsant eu hadnewyddu yn ystod y blynyddoedd diwethaf.  Dim ond detholiad bach o’m prosiect cyfan yw hwn ond rhywfaint o fy ffefrynnau. 

Y flwyddyn nesaf rwy’n bwriadu parhau â’m hastudiaethau a chwblhau fy ngradd sylfaen mewn ffotograffiaeth.  Rwyf hefyd yn gobeithio ehangu fy sgiliau ffotograffig a’u datblygu ar gyfer prosiectau yn y dyfodol.


Bethan Morgan

Dyma chwe delwedd a gynhyrchais ar gyfer fy modiwl ‘ffotograffiaeth a’r real’. Mae’r delweddau’n dangos y cysylltiad rhwng y genhedlaeth iau a hŷn yn fy nheulu. Dewisais ddu a gwyn gan ei fod yn rhoi teimlad sentimental ac amserol i’r delweddau. Dyma oedd fy hoff fodiwl gan fyd mod yn mwynhau cipio adegau go iawn rhwng pobl. Mae’r adegau hyn yn aml yn byw mewn atgofion heb gof gweledol, fy nod yw creu delweddau sy’n dal emosiwn i’r bobl ynddynt ac eraill sy’n eu gweld. 

Rwy’n edrych ymlaen at barhau â’r cwrs y flwyddyn nesaf a chreu prosiectau newydd.


Louise Probert-Beman


Maddie Perkins

Ar gyfer fy mhrosiect “Ffotograffiaeth a’r real” penderfynais dynnu lluniau o’r berthynas rhwng tad a merch. Fe wnes i ddefnyddio fy merch a’i thad ar gyfer y prosiect hwn a chipio rhai delweddau ohonynt yn rhai o’n hoff fannau teuluol. 

Roeddwn yn falch iawn o’r delweddau hyn a’r adegau y llwyddais i’w cipio. Rwy’n teimlo fy mod wedi dangos eu perthynas yn dda drwy’r delweddau hyn a thrwy iddynt gael eu golygu mewn du a gwyn, mae’n cael gwared ar unrhyw bethau sy’n tynnu sylw gormodol ac yn caniatáu i’r gwyliwr ganolbwyntio ar y berthynas y gellir ei gweld. 

Yn ystod y flwyddyn nesaf byddaf yn dychwelyd i gwblhau ail flwyddyn fy Ngradd Sylfaen mewn Ffotograffiaeth. Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at ehangu fy ngallu ffotograffig a phrofi rhywfaint o waith gyda chleientiaid.


Shauna Davies

Mae’r prosiect ‘Ffotograffiaeth a Hudoliaeth’ yn gyfres o ddelweddau a gafodd eu saethu mewn ffordd sy’n gwneud i’r ddelwedd ymddangos yn hudolus neu’n afrealistig. Mae’n ffordd o fynegi eich creadigrwydd drwy greu rhywbeth dychmygol a diddorol i’r llygad. Cafodd y prosiect hwn ei ysbrydoli gan Dina Belenko yr oedd ei waith yn dal fy llygad ar unwaith oherwydd yr egni a’r hud a oedd ynddo. Penderfynais arbrofi gyda photoshop a chreu rhywbeth nad wyf erioed wedi’i wneud na’i geisio o’r blaen. Roedd y prosiect hwn yn llawer o hwyl gan i mi ddysgu pethau newydd amdanaf fy hun fel ffotograffydd a dysgu sgiliau newydd a buddiol ar hyd y ffordd hefyd. Fy mhrif nod oedd creu rhywbeth hudolus a diddorol drwy gynnwys gwrthrychau a thechnegau lliwgar sy’n gwneud i’r delweddau edrych fel pe baent yn arnofio. 


Teifion Smith

Isod mae fy hoff saethiadau personol o gyfres etifeddiaeth fy nghwm.   Ar gyfer y modiwl hwn penderfynais gymryd saethiadau o wahanol leoedd yn fy mhentref.  Mae’r delweddau (mewn trefn) o Eglwys Sant Theador, coeden ar ei phen ei hun ger fy nghartref, golygfa o “fynydd igam-ogam”, golwg fewnol ar y fferyllfa leol, gwesty Pioneer sydd wedi dirywio ac yn olaf saethiad o’r stryd y cefais fy magu ynddi.