HNC mewn Ffasiwn a Thecstilau

Emma Henley 

Mae’r tudalennau nesaf yn cyflwyno amrywiaeth o fy nyluniadau patrymau arwyneb a gafodd eu creu eleni fel rhan o’r prosiectau ffasiwn a thecstilau, ‘Synhwyrau’ ac ‘Atgofion’. Bu i’r ddau fan cychwyn hyn ysgogi meddyliau o fy nheithiau i wahanol wledydd yn Ewrop, felly yn ystod y flwyddyn rwyf wedi bod yn creu patrymau arwyneb wedi’u hysbrydoli gan y thema gyffredinol teithio. Byddaf yn gadael y coleg ar ôl cwblhau’r lefel HNC i olrhain gyrfa mewn dylunio patrymau arwyneb gan barhau i weithio ar fy mhortffolio dyluniadau. Yn ogystal, yn y dyfodol hoffwn fynychu sioe fasnach gyda fy mrand fy hun.


Laura Deane 

Mae hon yn gynrychiolaeth weledol o’m gwaith a greais yn ystod y flwyddyn gan ddefnyddio ystod o dechnegau yn archwilio gwneud printiau, ffasiwn, tecstilau arwyneb a thrin yn ddigidol. Y prosiect Atgofion oedd fy hoff brosiect, yn ysgogi cysylltiad teuluol, atgofion melys gyda fy nain a thaid ar eu fferm a thyfu i fyny yn yr amgylchedd hwnnw. Roedd trawsnewid yr atgofion hyn yn brintiau creadigol yn hudol, dylunio printiau chwareus i blant wedi’u hysbrydoli gan fy mhlentyndod. Mae’r prosiect Synhwyrau yn canolbwyntio ar blant yr wyf yn eu hadnabod a sut mae awtistiaeth yn effeithio ar eu synhwyrau, mae fy ymateb gweledol yn cynrychioli hynny.

Bydd mynd ymlaen i’r HND mewn Ffasiwn a Thecstilau yn fy ngalluogi i archwilio ac ehangu fy sgiliau a gwybodaeth o’r byd creadigol gwyllt hwn a chyflawni fy nod o fynd i’r brifysgol


Nicole Phillips 

Yn ystod yr HNC eleni, cefais gyfle i greu canlyniadau ffasiwn a phatrymau arwyneb gan ddefnyddio ystod o dechnegau gan gynnwys tecstilau, gwneud printiau a thrin yn ddigidol. Daw’r gwaith o sawl prosiect sy’n dangos gwahanol themâu a sut mae fy sgiliau wedi datblygu yn y meysydd hynny. Bu i mi fwynhau’r prosiect Synhwyrau yn arbennig; wedi’i ysbrydoli gan greu celf drwy gysylltu â’m plant, gallwn ddatblygu a gwireddu fy syniadau. Drwy archwilio ac arbrofi, ar ddiwedd fy nhaith roeddwn wedi dylunio, torri patrymau a chynhyrchu ffrog hyfryd gyda fy mhatrwm arwyneb fy hun ac ymdeimlad cryf o lwyddiant.

Dilyniant: HND mewn Ffasiwn a Thecstilau i barhau â’m hastudiaeth a chyflawni fy nod o fynd i’r brifysgol.


Suzana Aldzuneidi  

Tynnais y ddelwedd hon o’r holl brosiectau y cwblheais eleni, mae’r tudalennau hyn yn cyflwyno amrywiaeth o ddyluniadau patrymau arwyneb a ddefnyddiais i greu rhai prosiectau ffasiwn a thecstilau â thema, megis Synhwyrau, Gwn Ysbyty, Atgofion a cholagraffi. Bu i mi fwynhau bob techneg a wnes, roedd yn brofiad newydd ac arbennig i mi. Yn ystod fy mhrosiectau, ymchwiliais i waith gwahanol ddylunwyr i ddeall y gwahanol dechnegau y gellir eu defnyddio, megis technegau Batic, technegau sgrin sidan, technegau colagraffi, CAD a sut i ddefnyddio ein synhwyrau yn nhermau ffasiwn. Dysgais sut i ddefnyddio gwahanol liwiau, ffabrigau, peiriant gwnïo a Photoshop, yn ogystal â chael syniadau newydd. Rwy’n credu bod hyn yn ddefnyddiol a gallaf wastad fynd yn ôl a defnyddio’r wybodaeth a ddefnyddiais eleni ar gyfer prosiectau yn y dyfodol. Ar y cyfan, rwyf wedi mwynhau’r holl brosiectau yr wyf wedi’u cwblhau hyd yn hyn. Rwyf wedi wynebu problemau ond wedi dysgu i’w goresgyn a datblygu ffyrdd newydd o weithio.


Cliciwch i fynd i mewn i’r Arddangosfa Ddigidol Cerdded O Amgylch!